Standardi izvrsnosti

  Luka posluje u skladu s međunarodnim ISPS pravilnikom o sigurnosti brodova i lučkih prostora. Rukovanje, nadzor i inspekcija opasnih tvari obavlja se prema IMDG kodu. Uz novi, moderni Sustav za nadzor pomorskog prometa VTMS, projektiranje i izgradnju sustava nadzora kretanja (ID kartice), integrirani informacijski sustav te međunarodni nadzor izvedbe svih dosadašnjih i budućih radova, Lučka uprava Rijeka jamči visoke standarde sigurnosti i nadzora što dokazuju certifikati Sustava kvalitete ISO 9001:2015 za službu Rijeka traffic i službu zaduženu za sigurnosnu zaštitu luke i lučkog područja uz sustav zaštite okoliša ISO 14001:2015.

  Port community system (PCS sustav)  je elektronički sustav razmjene podataka koji se u Hrvatskoj uvodi po prvi puta upravo u Lučkoj upravi Rijeka. To je elektronički sustav koji omogućuje svim korisnicima da temeljem međunarodnih standarda ostvare međusobnu povezanost sa svim subjektima lučkog (logističkog) poslovanja, pravovremenu integraciju u europske i svjetske robne tokove, visoke razine pouzdanosti poslovnih procesa kao dijela globalnih logističkih lanaca, nadzor i upravljanje fizičkim, administrativnim i dokumentacijskim tijekom roba, razmjenu poruka i informacija na brz, siguran, pouzdan i povjerljiv način.

  POLITIKA KVALITETE

  Politika kvalitete Lučke uprave Rijeka ostvaruje se preko dugoročnih ciljeva poslovne politike, što podrazumjeva odgovorno upravljanje resursima luke i vođenje brige o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje. Politika mora zadovoljiti zakone i druge obvezujuće propise, kao i zahtjeve i potrebe korisnika usluga, poslovnih partnera, državnih institucija i institucija društvene zajednice.

  Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu korisnika usluga. Usluge moraju biti vrhunske kvalitete, izvršene na vrijeme, u skladu sa zahtjevima, potrebama i očekivanjima korisnika. Kvaliteta usluga redovito se prati i unapređuje, a poslovodstvo se obvezuje da će trajno i odgovorno poboljšavati poslovanje u skladu s najmodernijim tehnološkim dostignućima u okviru svoje djelatnosti.

   

  CILJEVI KVALITETE

  Ciljevi sustava kvalitete provode se preko operativnih službi čime se uspostavlja, dokumentira, nadzire i poboljšava sustav upravljanja kvalitetom te uvodi interni sustav informiranja preko intraneta i WEB prezentacija. Isto tako, obavlja poslove vezane za sigurnost luke u cilju sprječavanja terorističkih napada i osiguranja pojačane sigurnosti posade brodova putnika i tereta na brodovima i u lukama. Neprekidno se brine da sve osobe koje borave na području luke postupaju sukladno Planu sigurnosti luke i stupnjevima sigurnosti koji su na snazi.

  Ovim se sustavom jamči ispravno obavljanje poslova vezanih za primjenu i sprovođenje odredbi o rukovanju opasnim tvarima u luci, uvjetima i načinu pod kojim se obavlja prijevoz, ukrcavanje i iskrcavanje tereta te način sprječavanja širenja isteklih ulja.

  Sustavom se unapređuje obavljanje poslova nadzora i kontrole zakonitosti subjekata koji posluju na lučkom području i brodova koji dolaze u luku, te vodi brigu o osiguranju trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko – tehnološkog jedinstva, sigurnosti plovidbe i lučkog prometa.

  Što se tiče ljudskih potencijala, Služba osposobljava zaposlenike i čini ih svjesnima potrebe ostvarenja postavljenih ciljeva i politike, primjenjujući najbolje dostupne i prihvatljive procese. te ih uvježbava za slučaj nezgode ili izvanrednih situacija. Osim toga, uspostavljaju se i dugoročni odnosi s poslovnim partnerima uključujući ih u ostvarivanje ciljeva i politike.

  Konačno, odvijanje svih poslovnih procesa stalno se nadziru kako bi se bez odgađanja uzroci stvarnih ili mogućih smanjivanja kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti što prije prepoznali i otklonili.