Pomorska policija

Teritorijalna nadležnost Postaje pomorske policije obuhvaća morski prostor unutarnjih morskih voda koje obuhvaća Riječki zaljev, Vinodolski kanal, Vela vrata, Kvarner i Kvarnerić ukupne površine 2 200 km2 i stalni međunarodni pomorski granični prijelaz I. kategorije “Rijeka”, sveukupne površine 459 500 m2. Državna granica na moru prostire se u dužini od 25,5 Nm. Sektor za granicu prati, analizira, usklađuje i organizira provođenje mjera i rješenja pri policijskim poslovima na državnoj granici, aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet, na teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama. Prati primjenu propisa o nadzoru i prelaženju državne granice te prati, analizira i koordinira poslove u vezi nezakonitih migracija.

Kontakt

Postaja Pomorske policije Rijeka
Riva 16, 51000 Rijeka
Telefon: 051/337 325
Faks: 051/439 170