Pristup informacijama

    Zahtjevi i obrasci

    Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

    Zahtjev za pristup informacijama
    Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
    Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

    Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/15.).

    Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

    Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

    Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

    Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

     

    Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

    Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

    • pisanim putem uz ispunjeni obrazac, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama” na poštansku adresu: Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51 000 Rijeka
    • elektroničkom poštom na: irena.kriz@portauthority.hr
    • usmenim putem

    Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

    • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
    • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
    • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
    • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
    • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

    Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

     

    Zakoni i ostali propisi koje se odnose na područje rada:

    Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
    Zakon o koncesijama
    Zakon o javnoj nabavi
    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
    Zakon o gradnji
    Zakon o deviznom poslovanju
    Zakon o računovodstvu
    Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
    Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija
    Zakon o porezu na dodanu vrijednost
    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
    Zakon o fiskalnoj odgovornosti
    Zakon o nadzoru državne granice
    Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
    Zakon o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka
    Zakon o radu
    Zakon o Zaštiti na radu
    Zakon o pravu na pristup informacijama
    Zakon o arhivskom gradivu i arhivama
    Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja osoba s invaliditetom
    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
    Zakon o zaštiti okoliša
    Zakon o zaštiti osobnih podataka