Pristup informacijama

  Zahtjevi i obrasci

  Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

  Zahtjev za pristup informacijama
  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/15.).

  Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

  Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

  Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

  Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

   

  Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

  Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

  • pisanim putem uz ispunjeni obrazac, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama” na poštansku adresu: Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51 000 Rijeka
  • elektroničkom poštom na: irena.kriz@portauthority.hr
  • usmenim putem

  Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

  Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

   

  Zakoni i ostali propisi koje se odnose na područje rada:

  Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
  Zakon o koncesijama
  Zakon o javnoj nabavi
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
  Zakon o gradnji
  Zakon o deviznom poslovanju
  Zakon o računovodstvu
  Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija
  Zakon o porezu na dodanu vrijednost
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
  Zakon o fiskalnoj odgovornosti
  Zakon o nadzoru državne granice
  Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
  Zakon o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka
  Zakon o radu
  Zakon o Zaštiti na radu
  Zakon o pravu na pristup informacijama
  Zakon o arhivskom gradivu i arhivama
  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja osoba s invaliditetom
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
  Zakon o zaštiti okoliša
  Zakon o zaštiti osobnih podataka