Glavni koncesionari

  Glavni koncesionari u Lučkoj upravi Rijeka su:

  • Luka Rijeka d.d.
  • Jadranska vrata d.d.
  • JANAF d.d.
  • Exportdrvo d.d.
  • Šerif Export – import d.o.o.
  • Rijeka Gateway d.o.o.

   

  Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.) pravo na obavljanje lučkih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje te gradnje novih građevina i drugih objekata nadgradnje i podgradnje stječe se na temelju koncesije.

  Zakon propisuje vrste koncesija na lučkom području luka otvorenih za javni promet koje daje lučka uprava:

  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Koncesije daje lučka uprava na zahtjev tražitelja.
  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Koncesije daje lučka uprava na temelju javnog prikupljanja ponuda.

  Sukladno naputku Ministarstva financija Republike Hrvatske, do donošenja novoga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( postupak je u tijeku ), na davanje koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti kao i ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području primjenjuje se Zakon o koncesijama (“Narodne novine” br. 69/17).

  Za korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture te obavljanje aktivnosti na lučkom području kojim upravlja, Lučka uprava Rijeka dodijelila je koncesije tvrtkama:

  RIJEKA GATEWAY d.o.o.

  U studenom 2021., APM Terminals (51%) i Enna Logic (49%) potpisali su ugovor o koncesiji za projektiranje, izgradnju i upravljanje najsuvremenijim kontejnerskim terminalom, Rijeka Gateway, na hrvatskoj obali sjevernog Jadrana.

  https://www.apmterminals.com/en/rijeka

   

  LUKA RIJEKA D.D.

  Koncesionar koji koristi najveći dio područja riječke luke temeljem koncesijskog ugovora za korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture te obavljanje lučkih i drugih gospodarskih djelatnosti. Pruža usluge prekrcaja i skladištenja svih vrsta tereta (generalni, rasuti teret i drvo), osim nafte i naftnih derivata.

  Riva 1, 51000 Rijeka, Hrvatska

  T. +385 (0)51 496-000

  F. +385 (0)51 496-002

  e-mail: info@lukarijeka.hr

  www.lukarijeka.hr

   

  JADRANSKA VRATA D.D.

  Koncesionar na kontejnerskom terminalu Brajdica.

  Zajedničko ulaganje (Joint Venture) ICTSI-a (International Container Terminal Services Inc.) sa sjedištem u Manili (na Filipinima) i Luke Rijeka d.d. na području kontejnerskog terminala Brajdica. Tvrtka/operator pruža usluge manipulacije i skladištenja kontejnera. Omogućuja najkraću vezu Europe i Dalekog istoka, uz redovite izravne i feeder linije.

  Brajdica 16 (poštanski pretinac 129), 51000 Rijeka, Hrvatska

  T. +385 (0)51 332-806

  F. +385 (0)51 373-007

  e-mail:info@ictsi.hr

  www.ictsi.hr 

   

  JANAF D.D. (JADRANSKI NAFTOVOD)

  Koncesionar na naftnom terminalu Omišalj.

  Upravlja suvremenim, efikasnim i ekonomičnim naftovodnim sustavom transporta nafte za domaće i inozemne korisnike. Uz transport nafte značajne djelatnsti JANAF-a su i skladištenje nafte i naftnih derivata te prekrcaj tekućih tereta. Sustav JANAF-a izgrađen je kao međunarodni sustav transporta nafte od luke i Terminala Omišalj do domaćih i inozemnih rafinerija u istočnoj i srednjoj Europi.

  Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

  T. +385 (0)1 3039-999

  F. +385 (0)1 3095-482

  e-mail: janaf@janaf.hr

  www.janaf.hr

   

  EXPORTDRVO D.D.

  Exportdrvo d.d. tradicionalni je izvoznik drvnih proizvoda primarnog, polufinalnog i finalnog sektora drvoprerađivačke branše Republike Hrvatske koji posluje više od pola stoljeća. Tvrtka je koncesionar na lučkom području u Raši.

  Marulićev trg 18, 10000 Zagreb, Hrvatska

  T. +385 (0)1 4650-225

  F. +385 (0)1 4560-222

  e-mail: exportdrvo@exportdrvo.hr

  www.exportdrvo.hr

   

  ŠERIF EXPORT – IMPORT D.O.O.

  Šerif export – import d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, jedna je od najsnažijih trgovačkih kuća u regiji koja se bavi preradom i otpremom drva i drvnih proizvoda i godinama pripada skupini najefikasnijih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Tvrtka je 2010. godine s Lučkom upravo Rijeka potpisala ugovor o koncesiji za korištenje područja i obavljanje djelatnosti u luci Raša, čime je osigurala mogućnost plasmana drvnih proizvoda u prekomorske zemlje i time povećala konkurentnost na svjetskom tržištu.

  Oranice 11, 10090 Zagreb, Hrvatska

  T. +385 (0)1 3886-595

  F. +385 (0)1 3896-696

  e-mail: sherif@sherif.hr

  www.sherif.hr