Javna nadmetanja - oglasi

11.2.2016. RASPISAN JAVNI NATJEČAJ za prodaju rashodovane lučke portalne dizalice Ganz

Sukladno Odluci Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka, donesenoj na 102. sjednici, održanoj dana 20. studenog 2015. godine, Lučka uprava Rijeka raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju rashodovane lučke portalne dizalice Ganz br. 13 na obali Goranin. Lučka uprava Rijeka, Riva 1, Rijeka prodaje jednu (1) rashodovanu lučku portalnu dizalicu Ganz, 5 t, registarski broj 13, koja se nalazi na obali Goranin. Cijena po kojoj se prodaje lučka portalna dizalica ne smije biti manja od 16.450,00 kuna, time da troškove demontaže i odvoza dijelova dizalica, kao i sve ostale nepredviđene troškove snosi kupac i isti nisu uključeni u ponuđenu cijenu. Lučka uprava Rijeka je u sustavu PDV-a od 1. siječnja 2015. godine. Lučka portalna dizalica se prodaje po sustavu „ključ u ruke“ (viđeno-kupljeno). Radove demontaže izvođač je dužan izvesti uvažavajući operativne potrebe Terminala te sukladno pozitivnim propisima zaštite na radu i zaštite okoliša.

Dokumentacija vezana za podatke o navedenoj dizalici može se pregledati u Lučkoj upravi Rijeka, uz prethodnu najavu na telefon 051/ 351-123, 098/ 326 061, fax 051 351-113, na adresi Riva 1, Rijeka. Rok za dostavu ponude je 1. ožujka 2016. do 12,00 sati u sobi 202 na II katu Lučke uprave Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka. Ponuditelj je dužan uplatiti depozit u visini od 5.000 ,00 kuna na račun broj HR 4024020061100379918, te dokaz o istom dostaviti prilikom dostave ponude. Depozit će se vratiti ukoliko ponuda ne bude prihvaćena u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o kupnji predmetne dizalice. Ponuditelj je dužan navesti rok u kojem će ukloniti lučku portalnu dizalicu Ganz s područja Lučke uprave Rijeka. U Ugovoru će se tražiti bankovna garancija koja će glasiti na iznos ugovorene kupoprodajne cijene, kao potvrda plaćanja kupoprodajnog iznosa, koja će imati mogućnost aktiviranja na prvi poziv.

 

19. 10. 2015. JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pisanih ponuda raspisuje se sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora, Lučka uprava Rijeka. PREUZMITE DOKUMENTACIJU

 

13. 4. 2015. JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pisanih ponuda raspisuje se sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora. Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji ribarske lučice – skladišne hale “Torpedo” u Rijeci.PREUZMITE DOKUMENTACIJU

 

18. 6. 2015. RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA KONCESIJU u cilju izgradnje, korištenja i održavanja HIDROAVIONSKOG PRISTANIŠTA, te obavljanja djelatnosti prihvata i otpreme hidroaviona i putnika, kao i pružanja usluga putnicima. Rok za dostavu ponuda je 18. srpnja 2015. godine u 12,00 sati.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU:

Dokumentacija za nadmetanje - hidroavionsko pristanište

Nacrt Ugovora o koncesiji

Prilog- skica lokacije hidroavionskog pristaništa  

 

13. 10. 2013. OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE - KONTEJNERSKI TERMINAL NA ZAGREBAČKOM PRISTANIŠTU

Davatelj koncesije:

Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51 000 Rijeka, OIB: 60521475400
Tel. 051/351-123, mobitel: 098 326 061 fax: 051/351-168

Dana 31. listopada 2013. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu - gospodarsko korištenje pomorskog dobra – koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Cjeloviti tekst oglasa nalazi se na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave 2013/S 01K-0090602, i u nastavku: 

 

 

12.4. 2013. - RASPISAN NATJEČAJ za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
u svrhu obavljanja djelatnosti i pružanja usluga putnicima na objektima lučke infra i suprastrukture na dijelu lučkog područja - PUTNIČKA LUKA

DOKUMENTACIJA

Raspisivanje natječaja - putnička luka

Obavijest o namjeri davanja koncesije - putnička luka

Povezani dokumenti