Tehnička pomoć u dizajnu i implementaciji „Port Community System“

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj LUČKA UPRAVA RIJEKA prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeće dokumente:
•Opis predmeta nabave /Tehničke specifikacije
•Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
•Kriteriji za odabir ponude
•Uvjeti za izvršenje ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 4. do  11. 12. 2017. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu zoran.milovic@portauthority.hr.

Po isteku gore navedenog roka, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

pdf – Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
pdf – Kriteriji za odabir ponude
pdf – Opis predmeta nabave
pdf – Uvjeti ugovora
pdf – Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima