U Raši započeli radovi na uklanjanju nanosnog materijala

    December 4, 2018

    Dana 4. prosinca 2018. započeli su radovi na uklanjanju nanosnog materijala u zoni Luke Bršica. Naplavni sloj koji je nastao odlaganjem materijala na morsko dno ukloniti će se izvođenjem radova i vratiti dubinu gata na 7 metara. Radovi će se odvijati uz terminal za stoku u luci Bršica u lučkom bazenu Raša.

    Radovi će trajati 30 dana, a za ovaj zahvat predviđena su sredstva u visini od  4.798.213,90 kn (bez PDV-a).  Realizacija uklanjanja naplavine  dio je druge faze projekta koji je sporazumno utvrđen između Luke Rijeka d.d. i Hrvatskih voda. Lučka Uprava Rijeka doprinijela je realizaciji projekta izradivši svu nužnu projektnu dokumentaciju, Elaborat zaštite okoliša, te sudjelovala u ishodovanju svih potrebne suglasnosti i rješenja kojim je Upravni odjel u Istarskoj županiji, odnosno Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin odobrio uklanjanje naplavnog sloja u zoni luke Bršica.

    Završetkom radova u izvođenju talijanske tvrtke Somit s.r.l. omogućiti će se nesmetana operativnost terminala za stoku s mogućnošću prihvaćanja brodova u svom punom kapacitetu.

    Nema povezanih novosti