JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

13.6.2018.

Sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od 12. srpnja 2017. godine, Lučka uprava Rijeka raspisuje dana 13. lipnja 2018. god.

 JAVNI   NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama

Natječaj za zakup predmetnog poslovnog prostora provodi se sukladno odredbama Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora koju je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka dana 12. srpnja 2017. godine. Navedena Odluka službeno je objavljena na internet stranicama Lučke uprave Rijeka, www.portauthority.hr

Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji  “Torpedo” u Rijeci, M.Barača 19.

Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje djelatnosti  edukativne radionice.

Prostor koji se daje u zakup jest:

Dio prostora u objektu br. 47, 604,19 m² prizemne površine Hale 3 i 100,36 m² u tri podrumske prostorije.

Prostor se nalazi na k.č. br. 256/1, upisanog u  z.k. ul. br. 4078 K.O.Plase, u blizini nekretnina koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, stoga radovi u prostoru moraju biti usklađeni sa sredinom, te izvršeni u skladu s važećim zakonima, a sve uz suglasnost zakupodavca. Za predmetne radove će se između  zakupodavca i zakupnika  zaključiti poseban ugovor.

Poslovni prostor daje se u dvadeset godišnji zakup.

Natječaj se provodi izborom  najpovoljnijeg ponuđača na temelju pisanih ponuda, potpisanih od strane ovlaštene osobe, predanih u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili osobno na adresu: Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51 000 Rijeka, sa naznakom: "ZA NATJEČAJ- (poslovni  prostor u objektu br. 47. – za djelatnost edukativne radionice)"

Pisana ponuda u zatvorenoj omotnici mora biti potpisana (i pečatirana za pravne osobe) od strane ovlaštene osobe natjecatelja te mora sadržavati sve potrebne privitke i/ili dokaze (sukladno predmetnom javnom natječaju). Rok za podnošenje pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama je najkasnije do 27. lipnja 2018. godine do 12,00 sati, a zakašnjele ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u sastavu od 3 člana (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  dana 27. lipnja 2018. godine   u 12,00 sati u prostorima Lučke uprave Rijeka, Riva 1, II kat.

Preuzmite dokumentaciju