FINANCIRANJE

Lučka uprava Rijeka je neprofitna pravna osoba prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Prema odredbama ovog Zakona, prihodi Lučke uprave Rijeka su lučke pristojbe, naknade od koncesija na lučkom području, sredstva iz proračuna osnivača, te ostali prihodi u skladu sa zakonom.

Kao izvore financiranja zacrtanih razvojnih programa Lučka uprava Rijeka, pored vlastitih sredstava, koristi sredstva državnog proračuna i zajam Svjetske banke.

Povezani dokumenti