O LUČKOJ UPRAVI RIJEKA

Lučka uprava osnovana je 1996. godine kao prva lučka uprava u Republici Hrvatskoj radi upravljanja, razvijanja i korištenja luke Rijeka, otvorena za međunarodni javni transport. Zbog svoje veličine i važnosti proglašena je lukom od posebnog međunarodnog i ekonomskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Upravljanje i planiranje strateškog razvoja riječke luke glavne su djelatnosti lučke uprave dok su sve gospodarske funkcije preuzeli brojni koncesionari odnosno privatne tvrtke što je u skladu s tranzicijom gospodarstva prema tržišnoj ekonomiji.

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, lučka uprava obavlja slijedeće poslove koji obuhvaćaju:

  • brigu o građenju, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
  • građenje i održavanje lučke podgradnje,
  • stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
  • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu, te osiguranje reda u luci,
  • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili usluga za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, (čuvanje luke, vatro zaštita i dr.)
  • prihvat otpada s plovnih objekata i organiziranje njegovog zbrinjavanja,
  • usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području,
  • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
  • davanje koncesija i dozvola,
  • druge poslove utvrđene zakonom.